previous next

دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت  با عنوان " ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی در ارتقاء رفتارهای سالم وکیفیت زندگی زنان مبتلا به پر فشاری خون مراکز سلامت شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴" به راهنمایی خانم دکتر فیروزه مصطفوی ، آقای دکتر احمد علی اسلامی ومشاوره آقایان دکتر محمدرضا مرآثی ،دکتر جواد شهابی در روز دوشنبه ۹/۱۲/۹۵  در دفتر گروه برگزار گردید.

 

چکیده:

بیماری پر فشاری خون  به عنوان یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه هزینه‌های محسوس و نا محسوس ناشی از مرگ و ناتوانی را به بار می‌آورد.  دارو درمانی و تغییر در شیوه ی زندگی  به عنوان  اصول درمان بیماری شناخته شده اند. خود مدیریتی، پارادایم نسبتأ جدیدی در کنترل فشار خون،  بر اساس  افزایش مشارکت و توانمند سازی بیمار در خود مراقبتی طراحی شده است. هدف از این مطالعه  طراحی ، اجرا و ارزشیابی  اثر بخشی برنامه ی آموزشی خود مدیریتی  روی رفتارهای خودمراقبتی زنان مبتلا به بیماری فشارخون در سال ۱۳۹۴ بود.

مواد و روش‌ها

مطالعه ی حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور بود که روی  ۱۴۶زن  میانسال ۶۵-۳۰ ساله دارای پرونده ی بهداشتی  فشارخون مراجعه کننده به ۶ مرکز سلامت معاونت بهداشت استان اصفهان  انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله ی آموزشی در ۶ جلسه ی آموزشی هفتگی مبتنی بر نظریه ی خودکارآمدی، و تنظیم اهداف  شرکت کردند.گروه کنترل آموزش های روتین مراکز را به شکل سنتی دریافت می کردند. در هفته ی هفتم و ماه ششم، رفتارهای خود مراقبتی، آزمایشات بیوشیمیایی ، فشارخون و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت داده‌ها  توسط نرم افزار‌های آماری ۲۰SPSS   با آزمون های T  زوجی ، کای اسکوئر، آنالیز کو واریانس با اندازه های تکراری و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها در سطح معنی داری ۰۵/۰ تفسیر شدند.

نتایج

گروه‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری از نظر متغیرهای مورد بررسی به جز کلسترول و LDLدر ابتدای مطالعه نداشتند. پس از ۷ هفته، تنظیم اهداف(۰۰۱/۰>p )، خودکارآمدی(۰۰۱/۰>p )،  خودپایشی(۰۰۱/۰>p )، پایبندی به رژیم درمانی DASH(۰۰۱/۰>p)، دارو درمانی(۰۰۱/۰>p)، فعالیت فیزیکی (۰۰۱/۰>p )، ارتباط با پزشک و مراقبان سلامت(۰۰۱/۰>p) افزایش معنی دار و نشانه های فیزیکی استرس و خستگی (۰۰۱/۰>  p ) ، فشارخون سیستولیک(p <0.‎001)  و دیاستولیک (p = 0.‎01) ، کلسترول (۰۵/۰>p)، سدیم ادرار ۲۴ ساعته(۰۵/۰>p)  کاهش معنی داری درگروه مداخله نسبت به گروه کنترل داشتند. این تغییرات به جز در متغییر  اختلال در ارتباطات اجتماعی در۶ ماه بعد معنی دار ماندند.  نمره ی کیفیت زندگی درگروه مداخله افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت(۰۰۱/۰>p).  تعداد موارد بستری در بیمارستان و اورژانسی شدن بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

مدل آموزش مشارکتی منجر به بهبود رفتارهای خود مراقبتی می گردد. همچنین از آنجایی که پایبندی به درمان در بیماران فشارخونیدر جامعه ی ما پایین است. برگزاری چنین دوره هایی با افزایش دانش و مهارت برای تغییرات سبک زندگی و پیشگیری از عوارض بیماری ضروری به نظر می رسد.

 

کلید واژه‌ها: ارزشیابی، خود مدیریتی، خود مراقبتی، فشارخون، رفتار سالم.