previous next

دفاع ازپایان نامه خانم ام البنین جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع ازپایان نامه خانم ام البنین جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رضایت زناشویی مراقبین رسمی زن شاغل در مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی شهر اصفهان سال

۱۳۹۵" به راهنمایی  خانم دکتر مریم عمیدی مظاهری  ومشاوره  مهندس اکبر حسن زاده روز یکشنبه ۲۲/۱۲/۱۳۹۵

در دفتر گروه   برگزار گردید.

چکیده:

رضايت زناشويي يكي از مهمترين عوامل تاثیرگذاربرعملكردخانواده مي باشد،از سوی دیگر وضعيت اشتغال افراد به خصوص زنان دررضايتمندي آنها از زندگي زناشويي نقش به سزايي دارد، هدف این مطالعه تعیین تاثیرمداخله آموزشی بررضایت زناشویی زنان شاغل در مراکزتوانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی می باشد..

موادوروشها:

 مطالعه نیمه تجربی باروش نمونه گیری  سیستماتیک باروند۲ به ۲روی ۵۶ نفر ازمراقبین زن شاغل درمراکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی درشهراصفهان دردوگروه آزمون وکنترل انجام شد.اعضای دوگروه قبل ازشروع جلسات پیش آزمون را تکمیل کردند.سپس گروه آزمون در ۵ جلسه آموزشی یک ساعت و نیمه شرکت کردند. بعد از گذشت ۴۵روزهردو گروه به پس آزمون پاسخ دادند.ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه، کوتاه رضایت زناشویی انریچ ومشخصات دموگرافیک بود. اطلاعات از طریق آزمون های آماری مناسب با نرم افزار SPSS20تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:

قبل از مداخله میانگین نمره رضایت زناشویی وحیطه های موردپژوهش آن(رضایت زناشویی،ارتباط زناشویی،حل تعارض،روابط جنسی) بین دو گروه اختلاف معناداری نداشت اما بعداز مداخله افزایش معناداری درنمره کل رضایت زناشویی در گروه آزمون نسبت به قبل دیده شد.همچنین نمرات رضایت زناشویی درحیطه های ،ارتباط زناشویی،حل تعارض در گروه مداخله به طور معناداری بیشتراز گروه کنترل گزارش شد.اما نمره روابط جنسی بین دو گروه اختلاف معناداری را نشان نداد.

نتیجه گیری:

 انجام مداخله آموزشی بر بهبود رضایت زناشویی زنان شاغل در مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین  ذهنی موثر بوده و برنامه ریزی  جهت این امر ضروری می نماید و لازم است زنان شاغل در این حیطه رضایت زناشویی  بیشتر مورد حمایت قرار  بگیرند.

کلیدوازه ها: مداخله آموزش، رضایت زناشویی ، مراقبین ، معلولین ذهنی.

فایل‌هاي ضميمه: