previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم پریسا پورنظری دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

تحت عنوان « کاربرد مدل عامل های پنهان مبتنی بر پاسخ های چند گانه گروه بندی شده در بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس وویژگی های شخصیتی با مشکلات روانی » به راهنمایی آقای دکتر آوات فیضی ومشاوره آقایان دکتر پیمان ادیبی ودکتر حمید افشار روز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه ۹۶ در دفتر گروه برگزار شد .

چکیده:

زمینه و هدف: شیوع مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی و پریشانی روانی در سطح جهان روز به روز در حال افزایش است، این مشکلات بر تمامی جنبه‌های زندگی فرد اثر می‌گذارند. هرچند، بررسی عوامل مرتبط با مشکلات روانی در پژوهش‌های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است، اما مطالعه‌ی حاضر ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله با استرس به عنوان متغیرهای پیش‌بین با نیم‌رخ مشکلات روانی و اجزای آن (به عنوان پاسخ‌های گروه‌بندی شده) با جزئیات بیشتری مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها:پزوهش حاضر، بر مبنای مطالعه‌ی مقطعی "اپیدمیولوژی مشکلات روانی و سلامت غذایی" سپاهان، بر روی ۴۷۶۳ نفر از جمعیت عمومی ایرانی انجام شد. به منظور سنجش ویژگی‌های شخصیتی (کمی)، سبک‌های مقابله با استرس (کمی)، پریشانی روانی (کمی) و اضطراب و افسردگی (کمی) به ترتیب از پرسشنامه‌۶۰ آیتمی NEO، پرسشنامه‌ی چند مولفه‌ای SLE، پرسشنامه‌ی ۱۲ آیتمی GHQو مقیاس بیمارستانی HADSاستفاده شد. تحلیل آماری و ارتباط سنجی با استفاده از رگرسیون عامل پنهان پیوسته مبتنی بر پاسخ‌های چندگانه با استفاده از نرم‌افزار MPLUSانجام شد.

یافته‌ها:میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان ۵۸/۳۶ (۰۹/۸) سال بود و ۸/۵۵ درصد افراد زن بودند. متوسط نمره‌ی هر سه مشکل روانی به‌طور معنی‌داری در زنان بیشتر از مردان بود (۰۰۱/۰ > P). ویژگی شخصیتی روان‌رنجوری ارتباط مثبت و معنادار و سایر ویژگی‌های شخصیتی ارتباط معکوس و معناداری با مشکلات روانی و نیم‌رخ آن در کل نمونه‌ی مورد بررسی و به تفکیک در زنان و مردان در مدل خام (بدون تعدیل اثر متغیرهای مخدوش‌گر)، مدل ۱ (با تعدیل اثر متغیرهای جمعیت شناختی) و مدل ۲ (با تعدیل اثر متغیرهای جمعیت شناختی، فعالیت فیزیکی و BMI)داشتند. چهار سبک مقابله با استرس یعنی "پذیرش"، "تعامل با مساله"، "حمایت اجتماعی" و "تفسیر مثبت" در مدل خام در کل جمعیت بررسی شده و در زنان و مردان ارتباط معکوس و معنادار و سبک "اجتناب" ارتباط مثبت و معنادار با پریشانی روانی، اضطراب، افسردگی و نیم‌رخ مشکلات روانی داشتند. در مدل ۱، ارتباطات توصیف شده در کل نمونه و در زنان و مردان مشاهده شد، اما ارتباط اجتناب و پریشانی روانی معنادار نبود.

نتیجه‌گیری:مطالعه‌ی حاضر نشان داد که روان‌رنجوری با افزایش و سایر ویژگی‌های شخصیتی با کاهش مشکلات روانی همراه هستند. همچنین، سبک‌های مقابله‌ای پذیرش، تعامل با مساله، حمایت اجتماعی و تفسیر مثبت در جهت تخفیف مشکلات روانی و سبک اجتناب می‌تواند عامل خطری برای آن‌ها محسوب شود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود علاوه بر انجام مطالعه‌ای طولی، عوامل تاثیرگذار دیگر بر این ارتباطات نیز بررسی شوند.