previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهین نعمت الهی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

تحت عنوان «بررسی تعیین کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک شهرستان اصفهان:کاربرد نظریه شناختی اجتماعی» به راهنمایی آقای دکتر احمد علی اسلامی روز دوشنبه ۹/۱۱/۹۶ در دفتر گروه برگزار شد.

چکیده :

مقدمه: پوکی استخوان  به عنوان یکی از  مشکلات بهداشتی مهم در جامعه شناخته شده وبيش از نيمي از زنان بالاي ۴۵  سال به اين بيماري مبتلا می شوند. ورزش و مصرف مواد کلسیمی نقش مهمی در پیشگیری از پوکی استخوان دارد.اين پژوهش با هدف بررسی تعيين کننده های رفتارهاى پيشگيرى كننده از بيمارى پوكى استخوان با کاربرد نظریه شناختی اجتماعی در زنان شهر اصفهان انجام شده است.

مواد و روش ها:اين پژوهش يك مطالعه توصيفى و مقطعى بود كه در ميان ۴۰۰ نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهراصفهان، با روش طبقه ای خوشه اى در ۱۳۹۵ انجام شد. ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه مبتني بر سازه های نظریه شناختی اجتماعی به همراه سؤالات جمعيت شناختى و پرسشنامه عملكرد فعاليت بدنى و كلسيم دريافتى بود. پس از تأيید روايى و پايايى ابزار، اين پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. آزمون های آماری  با استفاده از نرم افزار SPSS,Ver 20  و                 Amos Graphic,ver 23    انجام گردیدو سطح معني داری کمتر از  ۰۵ / ۰ در نظر گرفته شد.در یک چارچوب فرضی، ارتباط متغیرهای خودکارآمدی، انتظارات پیامد ،حمایت اجتماعی و خودتنظیمی با فعالیت فیزیکی  و مصرف کلسیم با استفاده از روش تحلیل مسیر ارزیابی شد وشاخص های برازش و قدرت پیش بینی کنندگی مدل فرضی  مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: ميانگين سنى زنان مورد پژوهش۳/۸± ۶۷/۳۳بود.میانگین  فعالیت فیزیکیMETmin/week۵۱/۱۰±۳۳/۹۳۴   بود و میانگین مصرف کلسیم دریافتی  mg ‎/ day۸/۲۳۶±۹۰۲  بود.شاخص های۷۹/۰ < CVI و  ۴۲/۰< CVR، نشانه روایی قابل قبول کل ابزار بود. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه فعالیت فیزیکی۹۱۹/۰ و پرسشنامه مصرف کلسیم ۹۰۱ /۰  بود که نشانه پایایی قابل قبول کل  ابزار میباشد.نتایج  بدست آمده از  تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، نشان دهنده مناسب بودن و قابل قبول بودن مدل بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بود . تحلیل روابط ساختاری نشان داد که مدل مفهومی مطالعه، ۹/۸۰ %  از واریانس فعالیت فیزیکی و % ۳۲۸/۷۲  از واریانس رفتار مصرف کلسیم را پیش بینی می نماید. خود تنظیمی به عنوان قویترین پیش بینی کننده فعالیت فیزیکی و مصرف کلسیم شناسایی شد.

نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که ابزار تدوین شده دارای روایی و پایایی قابل قبول جهت سنجش سازه های الگوی شناختی اجتماعی در تبیین رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان میباشد.استفاده از مدل فرضی مطالعه حاضر به عنوان چارچوبی مناسب در تحقیقات مربوط به فعالیت فیزیکی و مصرف کلسیم در زنان پیشنهاد میشود و بایستی در  طراحی و اجرای برنامه های پيشگيرى از پوكى استخوان به  تقویت مهارتهای خودتنظیمی توجه بیشتری شود.

کلید واژه ها:پوکی استخوان،فعالیت فیزیکی،مصرف کلسیم،زنان، نظریه شناختی اجتماعی،مدل سازی معادلات ساختاری