previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ملیحه موذنی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

جلسه دفاع از  پایان نامه خانم ملیحه موذنی   دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط   تحت عنوان« ردیابی انتروویروس ها و کلیفرم های کل و مدفوعی در پساب واحدهای تصفیه فاضلاب شهر اصفهان»  به راهنمایی خانم دکتر نیک آئین ،خانم دکتر شراره مقیم  ومشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده در روزسه شنبه  ۷/۶/۹۶در دفتر گروه برگزار گردید.

مقدمه

انترویروس ها از جمله معروف ترین گروه ویروسی عفونت زای انسان هستند و باعث ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها می شوند. فاضلاب اصلی ترین منبع جداسازی انتروویروس ها است. این ویروس ها توسط فرایند های متداول تصفیه فاضلاب قابل حذف نیستند و به دلیل تخلیه پساب ناشی از فاضلاب تصفیه شده به محیط، عفونت انتروویروسی به محیط زیست منتقل می گردد. متاسفانه امروزه به علت کاربرد پساب فاضلاب تصفیه شده با اهداف مختلفی مانند آبیاری زمین های کشاورزی، فضای سبز، پرورش آبزیان و استفاده تفریحی باعث انتقال انتروویروس ها می گردد. افرادی که با این منابع در تماس هستند در معرض خطر عفونت زایی انتروویروس ها هستند. بنابراین بررسی خطر ناشی از انتقال و عفونت زایی انتروویروس ها از طریق این منابع امری ضروری است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی انتروویروس ها در پساب واحدهای تصفیه فاضلاب شهر اصفهان بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه ۳۰ نمونه به صورت دو بار در ماه بین تیرماه ۱۳۹۴ تا اسفندماه ۱۳۹۴ از پساب خروجی دو تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال متداول برداشت شد و از نظر حضور انتروویروس ها مورد بررسی قرار گرفت. درجه حرارت، pHو کلیفرم کل و مدفوعی، مطابق روش استاندارد سنجش شد.

یافته ها

انتروویروس ها در ۴۰% نمونه های تصفیه خانه الف و ب به ترتیب با میانگین pfu/ml۲۶ و ۱۹ یافت شدند. نتایج آزمون های آماری نشان دهنده عدم وجود ارتباط بین با کتری های کلیفرم کل و مدفوعی و انتروویروس ها بود. ارتباط بین متغیر های محیطی و فصل با انتروویروس ها مثبت بود.

نتیجه گیری

براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر شاخص های باکتریایی شاخص های مناسب حضور ویروس در منابع محیطی نیستند. به دلیل وجود انتروویروس ها در فاضلاب، پخش پساب فاضلاب در محیط زیست می تواند مخاطره امیز باشد. بنابر این لازم است اقدامات مناسب جهت بهبود روش های تصفیه به منظور حذف کارامدتر ویروس ها صورت گیرد.

کلید واژه ها: انتروویروس، کلیفرم کل و مدفوعی، پساب فاضلاب، خطر بهداشتی، واحدهای تصفیه فاضلاب

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.