previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب یاوری دانشجوی PhDمهندسی بهداشت محیط

تحت عنوان « بررسي راندمان حذف بيولوژيکي هورمون هاي استروئيدي مختل کننده غدد درون ريز با استفاده از رآکتور بيوفيلم با بستر متحرک (MBBR)» به راهنمایی آقای دکتر محمدمهدی امین ومشاوره آقایان دکتر بیژن بینا و دکتر کریم ابراهیم پور در روز دوشنبه مورخ ۱۳/۹/۹۶در تالار میعاد دانشکده برگزار شد.

مقدمه: حضور هورمون­هاي استروئيدي در محیط­های آبی به دلیل قدرت تأثير­گذاري بر روي سيستم غدد درون ريز یکی از نگرانی­های زیست­محیطی در دهه­های اخیر به شمار می­رود. مهمترین ترکیبات در این گروه استروژن­های طبیعیEstrone ‪(E1)‬، ۱۷β-estradiol(E2)و استروژن ساختگی (EE2)۱۷α-ethinylestradiolمی­باشند. امروزه هورمون­ها از آلاينده­هاي هميشه حاضر پساب تصفيه خانه­ها محسوب مي­گردند. از­این­رو شناسايي و اندازه گيري دقيق آن­ها در سيستم­هاي آبي و بررسی روش­هاي حذف آن­ها از محيط دارای اولویت می­باشد. در ميان فرآيند هاي رشد چسبيده و معلق، رآکتور بيولوژيکي با بستر متحرک (MBBR) مي­تواند عملکرد مناسبي جهت حذف اين آلاينده­ها داشته باشد. بنابراين هدف از این مطالعه بررسی راندمان حذف بیولوژیکی هورمون های استروئیدی مختل کننده غدد درون ریز (E1، E2،EE2) با استفاده از راکتور بیوفیلم با بستر متحرک در مقیاس آزمایشگاهی بود.

مواد و روش ها:یک راکتور MBBRاز جنس پلي­اتيلن- پلکسي­گلاس به شکل استوانه با الگوی جریان بالا رونده در آزمایشگاه راه­اندازی شد. آکنه مورد استفاده در این مطالعه از نوع Floating Mediaبه شکل استوانه و از جنس پلی­پروپیلین با فشردگي بالا و دانسیته کمتر از آب (g/cm۳۹۷/۰) بود. هوای مورد نیاز در راکتور جهت اکسیژن رسانی و اختلاط توسط کمپرسور هوا و سنگ­های هوا که در کف راکتور تعبیه شده­اند تامین شد. پس از طی مراحل رشد بیوفیلم و خوگیری، عملکرد راکتور MBBRبر روی نمونه فاضلاب ساختگیجهت حذف هورمون­های استروئیدی مورد بررسی قرار گرفت. طی آزمایش پارامتر های CODمحلول و مواد معلق در ورودی و خروجی راکتور اندازه­گیری شد. اندازه­گیری هورمون­ها با تکنيک میکرواستخراج مایع-مایع پراکنده کننده (DLLME) وتوسط GC-MSانجام شد. داده­هاي بدست آمده با توجه به اهداف پروژه از طريق نرم افزارهاي Excelمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

یافتهها: راندمانحذف بیش از ۸۵%، sCODدر بارگذاری­های آلی مختلف نشان­دهنده عملکرد مناسب فرایند MBBRدر بارگذاری­های بالا می­باشد. در این سیستم نرخ نیتریفیکاسیون بیش از ۸۰ % بود. در بالاترین زمان ماند سلولی (۴۶ روز) که بیشترین نرخ نیتریفیکاسیون (mg NH+۴-N.gVSS.d۷۵/۵) به دست آمد، سرعت ویژه حذف استروئیدها افزایش قابل ملاحظه ای داشت و به بالاترین میزان یعنیµg.g VSS.d۱۷/۱ و۴۵/۱و ۰۹/۱ برای E1، E2و EE2رسید. نتایج بیانگر ارتباط مستقیم نیتریفیکاسیون و راندمان حذف این ترکیبات است. با توجه به نتایج مطالعه در تمامی SRT­های مورد بررسی، تجزیه بیولوژیکی به عنوان مکانیسم غالب و اصلی در حذف ترکیبات به شمار می­رود. در تمامی شرایط راهبری نرخ تجزیه بیولوژیکی بیش از ۵۰ درصد بود که با افزایش زمان ماند سلولی این میزان افزایش یافت و در SRTهای بالا بیش از ۹۵ % آلاینده­ها از طریق تجزیه بیولوژیکی حذف شدند. نرخ جذب در این شرایط کمتر از ۵/۱ % برای E2تا بیش از ۵/۶% برای EE2متغیر بود. نتایج مدلسازی بیولوژیکی نشان داد که سینتیک حذف کربن آلی در حضور نوترینت ها از مدل استوور- کین کانن تبعیت می­کند.

نتیجه گیری: با استفاده از یافته های حاصل از این مطالعه می­توان چنین نتیجه گیری کرد که سیستم بیوفیلمی مورد بررسی در این پژوهش، راندمان بالا و مناسبی جهت حذف هورمون­های استروئیدی به خصوص در صورت انجام نیتریفیکاسیون و با راهبری بهینه در زمان ماند هیدرولیکی ۱۶ ساعت دارد. ترکیبات استروژنی موجود در فاضلاب عمدتا از طریق دو فرآیند تجزیه­ی بیولوژیکی توسط میکروارگانیسم­ها و جذب بر روی جامدات حذف می­شوند. به طور کلی MBBRروش موثری جهت حذف ترکيبات مختل کننده غدد درون ريز(EDCs) به خصوص هورمون­های استروئیدی می­باشد.

کلمات کلیدی:رآکتور بيوفيلم با بستر متحرک، حذف بيولوژيکي، ترکيبات مختل کننده غدد درون ريز، هورمون های استروئیدی