previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای منصور زارع دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تحت عنوان « ارزیابی میزان کارایی ماسک‌های تنفسی مورداستفاده در حذف فیبرهای نسوز سرامیکی در یک کارخانه تولید فولاد» به راهنمایی آقای دکتر مسعود ریسمانچیان و مشاوره آقای مهندس مجید فرجی روز سه شنبه ۱۰/۱۱/۹۶در دفتر گروه برگزار شد.

 

چکیده فارسی:

مقدمه:یکی از راه‌های کاهش مواجهه با عوامل زیان‌آور تنفسی در محیط کار استفاده از ماسک‌های تصفیه‌کننده هوا می‌باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی عملکرد ماسک‌های تنفسی مورداستفاده در شاغلین نسوز کاری در کنترل مواجهه با آلاینده‌های ذره‌ای و فیبری(RCF) در یک صنعت تولید فولاد بوده است.

مواد و روش‌ها:در این مطالعه کارایی سه نوع ماسک FFP3‪(APOLO)‬، FFP2‪(3MAX)‬ونیم صورت الاستومری ۳Mبا فیلتر P100در برابر آلاینده‌های ذره‌ای و ماسک FFP3‪(APOLO)‬در برابر آلاینده‌های فیبری مورد ارزیابی قرار گرفت. بنابراین جهت بررسی کارایی ماسک غلظت آلاینده در هوای خارج ماسک و غلظت آلاینده در هوای داخل ماسک  در حین کار فرد و به‌طور هم‌زمان اندازه‌گیری شد و سپس درصد نفوذ و درصد کارایی ماسک محاسبه گردیده است.

یافته‌ها:میانگین نشت کلی داخلیذرات کل در ماسک FFP3، FFP2و نیم صورت الاستومری ۳Mبا فیلتر P100به ترتیب برابر با ۹۲/۱۰، ۴/۹ و ۳۷/۴ درصد بود. میانگین درصد نشت کلی داخلیذرات قابل استنشاق در ماسک FFP3، FFP2و نیم صورت الاستومری ۳Mبا فیلتر P100به ترتیب برابر با ۷۶/۴۰، ۲۶/۱۴ و ۰۷/۲ درصد بود. همچنین ارزیابی ماسک FFP3‪(APOLO)‬در برابر آلاینده‌های فیبری نشان داد که این ماسک کارایی مناسبی در برابر آلاینده‌های فیبری ندارد و نشت کلی داخلی ۱/۱۵ بوده است.

نتیجه‌گیری:نشت هوا از اطراف ماسک به داخل ماسک به دلیل عدم انطباق مناسب ماسک با صورت فرد و مقاومت زیاد سطح ماسک در برابر جریان هوا می‌تواند عامل اصلی عدم کارایی مناسب ماسک‌ها باشد.

کلمات کلیدی:کارایی ماسک، نشت کلی داخلی، الیاف سرامیکی نسوز، نسوز کاری، ماسک FFP2، ماسک FFP3، ماسک الاستومری