previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد محمدی مهر دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

تحت عنوان « تاثیر پیام های آموزشی مبتنی بر سبک زندگی سالم بر شادکامی و رضایت از زندگی سالمندان شهر اصفهان ۱۳۹۵» به راهنمایی خانم دکتر فرشته زمانی ومشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده روز دوشنبه ۲۰/۱/۹۷ در دفتر گروه برگزار شد.

مقدمه:  جمعیت جهان و نیز جمعیت ایران به سرعت در حال سالخوردگی است و نیاز به مداخلاتی که بتواند جمعیت سالخورده را سالم و شاداب نگه دارد، وجود دارد. هدف این پژوهش نیز تعیین تاثیر آموزش گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم بر شادکامی و رضایت از زندگی سالمندان است.

مواد و روش ها: در این کارآزمایی کنترل شده تصادفی که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، ۹۶ نفر از سالمندان ۶۰ تا۷۰ سال مراجعه کننده به مرکز خدمات جامع سلامت خانه اصفهان واقع در شهر اصفهان با رضایت خویش، انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون، پرسشنامه های رضایت از زندگی و شادکامی سالمندان با روش مصاحبه در دوگروه تکمیل شد. سپس افراد گروه مداخله بطور فعال در ۴ جلسه دو ساعته آموزشی مبتنی بر شیوه زندگی سالم شرکت نمودند. بعد از دو ماه، پس آزمون در هر دو گروه انجام شد. داده ها با آزمون های  تی مستقل، تی زوجی، ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکویر، من-ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: بین متغیرهای دموگرافیک مانند جنس، تاهل، سواد، ... بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتایج نشان داد که در گروه مداخله، میانگین نمره شادکامی بعد از مداخله، افزایش معنی داری داشت و از (۶۱/۱۴)۸/۳۶ قبل از مداخله، به (۳۸/۱۱)۱۱/۴۳ تغییر یافت(۰۰۱/۰>P ). میانگین نمره رضایت از زندگی نیز از(۴۲/۵)۹۶/۱۲ به (۳۲/۴)۰۲/۱۶ افزایش پیدا کرد(۰۰۱/۰>P). همچنین ضرییب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین شادکامی و رضایت از زندگی همبستگی زیاد و معنی داری وجود دارد (۷۱۹/۰=r ،001/0>P).

نتیجه گیری: با وجود آنکه شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان به عوامل گوناگونی بستگی دارد، اما با مشارکت فعال آنها در برنامه های آموزش و بهبود سبک زندگی، می توان شادکامی و رضایت از زندگی را در آنها افزایش داد.

 

کلید واژه ها: شادکامی، رضایت از زندگی، سالمندان، پیام های  آموزشی، سبک زندگی سالم