previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی اکبر کاووسی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

تحت عنوان«بررسی  عوامل تبیین کنندة سبک زندگی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی در نوجوانان دانش آموز دبیرستان های شهر اصفهان- سال تحصیلی ۱۳۹۴-۹۵

 » به راهنمایی آقای دکتر احمد  علی اسلامی  ومشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده وخانم دکتر زهره فتحیان  درروز  چهارشنبه ۲۰/۱۰/۹۶در دفتر گروه برگزار شد.

 

چکیده:

زمینه و هدف: سبک زندگی ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی است که در پی فرایند اجتماعی شدن شکل می گیرد. پایه و اساس رفتارهای سبک زندگی از دوران کودکی و نوجوانی آغاز می شود و تعیین کننده سبک زندگی افراد در بزرگسالی است. با توجه به اینکه سبک زندگی ناسالم در بین نوجوانان (بی تحرکی، تغذیه نامناسب، مصرف دخانیات) در طول چند دهه گذشته افزایش یافته است هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل تبیین کننده سبک زندگی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی در دانش آموزان نوجوان دبیرستان های شهر اصفهان می باشد.

مواد و روش ها:  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی –تحلیلی بود. جامعه هدف ۴۰۰ نفر از  دانش آموزان ۱۶ ساله ساکن شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۵- ۱۳۹۴بودند. نمونه متناسب با حجم بر حسب جنسیت از نواحی ۶ گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان به روش طبقه ای خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته که شامل چند بخش اطلاعات دموگرافیک، رفتارهای سبک زندگی(فعالیت بدنی، تغذیه، مصرف دخانیات) و عوامل ادراکی نظریه شناختی اجتماعی(خودکارآمدی، انتظارات پیامد، حمایت اجتماعی) بود که میزان ارتباط بین رفتار و سازه های نظریه و میزان پیش بینی کنندگی آنها مورد بررسی قرار گرفت.  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس(SPSS21) و به وسیله آزمون های تی مستقل، اسپیرمن، پیرسون و آنالیز رگرسیون چند گانه انجام گرفت.

یافته ها:  نتایج آنالیز رگرسیون نشان داد که عامل خود کارآمدی قویترین پیش بینی کننده برای انجام فعالیت بدنی p<0/001))، عامل ادراکی انتظارات پیامد قویترین پیش بینی کننده برای رفتارهای تغذیه ای (p<0/001). و عامل ادراکی خودکارآمدی قویترین پیش بینی کننده برای مصرف دخانیات در دانش آموزان می باشد(p<0/001).  میانگین نمره رفتارهای ناسالم تغذیه ای بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری نداشت اما میانگین نمره فعالیت بدنی و مصرف دخانیات  در دانش آموزان پسر به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزان دختر بود.(p<0/001). بین نمره فعالیت بدنی دانش آموزان و تحصیلات والدین، درآمد خانواده و امکانات زندگی دانش آموزان رابطه مستقیم و معنادار مشاهده شد. همچنین بررسی نمره رفتارهای ناسالم تغذیه ای نشان داد که بین این رفتار و تحصیلات والدین و درآمد خانواده دانش آموزان ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد ولی ارتباطی با امکانات زندگی دانش آموزان و نمره رفتار تغذیه ای مشاهده نشد. اما در زمینه مصرف دخانیات در دانش آموزان و ارتباط آنها با تحصیلات والدین، درآمد خانوادگی و امکانات زندگی آنها ارتباط معنی داری مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد که سازه خودکارآمدی در پیش بینی رفتار فعالیت بدنی و مصرف دخانیات و سازه انتظارات پیامد در پیش بینی رفتارهای تغذیه ای نقش موثری دارند. بر این اساس پیشنهاد می شود جهت انجام مداخلات آموزشی در حوزه  ی سبک زندگی دانش آموزان  از سازه های مرتبط مبتنی بر نظریه ی شناختی اجتماعی  استفاده گردد.

واژه های کلیدی: سبک زندگی، نوجوانان، نظریه شناختی اجتماعی

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.