previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عباس خدایی مهر دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

تحت عنوان «کاربرد روش رگرسیون چندکی با عامل تأییدی در بررسی ارتباط ابعاد مختلف استرس شغلی با سلامت عمومی کارکنان ذوب آهن اصفهان » به راهنمایی آقای دکتر اوات فیضی و مشاوره آقای دکتر حمید روح افزا روز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۹۶ دردفتر شورای گروه برگزار شد .

مقدمه و هدف:استرس لغتی است که از ریشه­ی لاتین کلمه­ی استینجر (به مفهوم ترسیم تدابیر شدید) گرفته‌شده و بِه عنوان نیرویی که عاملی فیزیولوژیکی یا جسمی فراتر از توان پایداری به فرد وارد می­کند در نظر گرفته می­شود. با توجه به تأثیر استرس و به خصوص استرس شغلی بر سلامت روان فرد، کوچک بودن نمونه و ابتدایی بودن روش­های آماری استفاده شده در مطالعات قبل، این مطالعه با هدف کاربرد روش رگرسیون چندکی با عامل تأییدی در بررسی ارتباط ابعاد مختلف استرس شغلی با سلامت عمومی کارکنان ذوب آهن اصفهان انجام گرفته است.

مواد و روشها:این پژوهش، مطالعه­ی مقطعی است که در سال ۱۳۹۳ در میان ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان ذوب‌آهن اصفهان جهت بررسی شاخص‌های فردی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی- اقتصادی و سبک زندگی سالم انجام‌ گرفت. روش نمونه­گیری مطالعه، نمونه‌گیری خوشه­ای تصادفی چندمرحله‌ای بود. خوشه­ها از مدیریت‌های زیرمجموعه‌ی هفت معاونت کارکنان ذوب‌آهن اصفهان تشکیل‌شده بود که متناسب با حجم هر یک از خوشه­ها به‌طور تصادفی نمونه­گیری انجام گرفت. حجم نمونه نهایی ۳۰۶۳ نفر بود. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های سلامت عمومی(GHQ-12)،  عدم تعادل بین تلاش- پاداش(ERI-23) و مشخصات دموگرافیک و شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از روش رگرسیون چندکی با عامل پنهان تأییدی،  نرم­افزار R.‎3-3-1و  پکیج factorQRاستفاده شد.

نتایج:۲۸۰۰(۵۰/۹۱ %) نفر از افراد موردمطالعه مرد و مابقی زن بودند. میانگین(انحراف استاندارد) سن افراد ۷۴/۳۶(۳۰/۷) سال بود. در کل نمونه، به تفکیک جنسیت و شیفت کاری، بدون تعدیل متغیرهای مخدوش‌گر، هر سه بعد استرس شغلی ارتباط معنی­داری با سلامت روان داشتند، اما با تعدیل متغیرهای مخدوش‌گر جمعیت شناختی و شغلی، بین تلاش و سلامت روان ارتباط معناداری مشاهده نشد، ارتباط پاداش و تعهد کاری نیز در برخی دهک‌ها­ با سلامت روان معنی‌دار نبود. بدون تعدیل متغیرهای مخدوش‌گر، نمرات بالای تلاش، نمرات بالای پاداش و نمرات پایین تعهد کاری با دهک­های بالایی سلامت روان همراه بودند. اما با تعدیل متغیرهای مخدوش‌گر جمعیت شناختی و شغلی چنین ارتباطی وجود نداشت.

نتيجه‌گيري:نتایج مطالعه نشان داد که استرس شغلی که در قالب سه بعد تلاش، پاداش و تعهد کاری بیان می­شود ارتباط معنی­داری با سلامت روان کارکنان دارد. ازاین‌رو استرس شغلی می­تواند به‌عنوان یک عاملخطر برای سلامت روان افراد در نظر گرفته شود که باعث آسیب­های اقتصادی به صنایع از طریق کاهش عملکرد و بهره­وری کاری شود. ازاین‌رو پیشنهاد می­شود صاحبان صنایع اقداماتی را جهت کاهش و یا کنترل این‌گونه استرس­ها انجام دهند، مانند، تغییر در ساعات کاری، تعیین پاداش مناسب(به‌صورت دستمزد، احترام و یا ارتقاء) با توجه به تلاش افراد.

کلید واؤه: تلاش، پاداش، تعهد کاری، سلامت روان، رگرسیون چندی با عامل تأییدی