previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهنام قربانی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

تحت عنوان « تاثیر مداخله آموزشی بر حساسیت درک شده ، خودکارآمدی، عملکرد و شاخص پوسیدگی دندان  دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر فلاورجان در خصوص بهداشت دهان و دندان» به راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده روز سه شنبه ۲۴بهمن ماه ۹۶در دفتر گروه برگزار شد .

چکیده پژوهش

مقدمه:

   بهداشت دهان و دندان يكي از مهمترين جنبه هاي شيوه زندگي سالم محسوب مي شود.با توجه به آمارهاي قابل توجه در زمينه ابتلا به پوسيدگي دندان در بين دانش آموزان دختر نوجوان در كشور، در  نظر گرفتن راهكارهايي در جهت پيشگيري از پوسيدگي دندانها و حفظ و ارتقاء سلامت دهان و دندان در اين گروه از جامعه امري واجب و ضروري به نظر مي رسد.

مواد و روش ها :

پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی و مداخله ای می باشد که بر روی ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر فلاورجان ( ۵۰ نفر گروه آزمون و ۵۰نفر گروه کنترل ) در سال ۹۶ به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام شد. برای گروه آزمون ۵ جلسه آموزشی ۹۰ دقیقه ای برگزار شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک ، چک لیست ثبت DMFT( شامل تعداد دندانهای پوسیده شده ( Decay=D)، کشیده شده ( Missing=M) و پر شده ( Filling=F) و سوالات مرتبط با برخی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی ( آگاهی ، حساسیت درک شده ، خودکارآمدی ) و عملکرد بود. این پرسشنامه قبل ، ۲ و ۴ ماه پس از برگزاری جلسات آموزشی گروه آزمون  توسط هر دو گروه ( آزمون و کنترل ) تکمیل شد . ضمنا چک لیستDMFTقبل و ۴ ماه پس از انجام مداخله توسط دندانپزشک در هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل شد . داده ها با نرم افزار SPSS ver20با آزمونهای آماری Tمستقل ، Tزوجی ، آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری ، آنالیز کواریانس ، کای اسکوئر و مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

آزمون tمستقل نشان داد که قبل از مداخله میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده و خودکارآمدی در خصوص بهداشت دهان و دندان بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (۰۵/۰ P >). همین آزمون نشان داد که بعد از مداخله میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده و خودکارآمدی در خصوص بهداشت دهان و دندان در گروه آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (۰۵/۰ P <) . آزمون آنالیز واریانس با تکرا مشاهدات نشان داد که میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده و خودکارآمدی در خصوص بهداشت دهان و دندان در گروه آزمون، ۲ و ۴ ماه بعد از مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود. (۰۵/۰ P <) اما در گروه کنترل بین قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار مشاهده نشد. (۰۵/۰ P>).

نتیجه گیری :

مطالعه حاضر نشان داد كه بكارگيري آموزش با استراتژي صحيح مي تواند حساسيت درك شده افراد به معني درك احساس خطر در مورد پوسيدگي دندان وخودكارآمدي افراد به معني احساس توانمندي نسبت به انجام صحيح رفتارهاي مربوط به بهداشت دهان و دندان را ارتقاء دهد.

 واژگان كليدي :  حساسیت درک شده ، خودکارآمدی ، عملکرد ،  دانش آموز ، DMFT، مداخله آموزشی