previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسما عیل محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

تحت عنوان « اثر بخشی برنامه مداخله ای بر مبنای نظریه شناختی اجتماعی در ارتقاء فعالیت بدنی منظم کارکنان ستادی شبکه بهداشت شهرستان برخوار (۱۳۹۶)» به راهنمایی آقای دکتر احمد علی اسلامی ومشاوره خانم دکتر زهره فتحیان  روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۶در دفتر گروه برگزار شد.

چکیده

مقدمه:ساعات نسبتا" طولاني كار(سپری شدن نیمی از ساعات بیداری افراد بزرگسال در محل کار)،  زمان زياد رفت وآمد از منزل به محل كار و بالعكس، عملاً زماني جهت انجام فعاليتهاي ورزشي منظم براي کارکنان باقي نمي گذارد.  از این رو این پژوهش به بررسی اثر بخشی برنامه مداخله ای بر مبنای نظریه شناختی اجتماعی در ارتقاء فعالیت بدنی منظم در کارکنان ستادی شبکه بهداشت شهرستان برخوار پرداخته است.

مواد و روشها:نوع مطالعه مداخله ای از نوعنیمه تجربی(quasi experimental) به صورت قبل و بعد است وجامعه مورد بررسی۱۲۰ نفر از کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار و شهرستان شاهین شهر بودند.  با توجه به تعداد محدود جامعه هدف،  روش نمونه گیری به روش سرشماری و کلیه کارکنان بصورت تصادفی به دو گروه مداخله وگروه کنترل تقسیم بندی شدند. گرد آوری داده ها از طریق پرسشنامه ۵ قسمتی (پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی ،پرسشنامه تغییر رفتار فعالیت ورزشی، پرسشنامه های خودکارآمدی، حمایت اجتماعی وانتظارات پیامد )انجام گرفت.محتوايآموزشيجلسات  براساس آنالیز پرسشنامه مرحله اول و قرار گرفتن افراد در مراحل مختلف تغییر (مرحله پيش ار تفكر ،مرحله تفكر .و قصد مرحله عمل ،مرحله حفظ و  مرحله نگهداري)واستفاده از سازه های نظریه شناختی اجتماعی( خودکارآمدی،حمایت اجتماعی و انتظار پیامد) طراحی گردید.

داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS21 و آزمون های آماریآنالیز واریانس در تکرار مشاهدات و آزمون tمستقلمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:نتایج نشان داد که افزايشمعنادارىدرمقاديرسازههاىمنتخبشناختى-اجتماعى(حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، انتظارپيامد،ارزشپيامدوخودكارآمدى)درزمينهفعاليتبدنىپساز مداخلهآموزشىدرگروهآزموننسبتبهگروهشاهدبود(۰۵/۰p<). از بین سازه های نظریه شناختی اجتماعی خودکارآمدی(۰۰۱/۰>p) ،انتظارات پیامد(۰۵/۰>p) و ارزش پیامد(۰۵/۰>p)  پیش بینی کننده معنی دار رفتار  فعالیت بدنی در میان کارمندان بودند.این سازه ها در مجموع توانستند ۳۳ درصد از تغییرات رفتار فعالیت بدنی را تبیین کنند.

نتیجه گیری: با توجه به يافته ها خودكارآمدي ،انتظارات، ارزش پیامد وحمايت اجتماعي از تاثيرگذارنده هاي مهم فعاليت بدنی مي باشند. نتایج این مطالعه می تواند برای طراحی و اجرای استراتژی های مداخله ای مناسب جهت بهبود وضعیت فعالیت بدنی کارکنان در محل کار استفاده شود.

کلید واژه: فعالیت بدنی ،نظریه شناختی اجتماعی،کارکنان، آموزش،خودکارآمدی،حمایت اجتماعی