previous next

جلسه دفاع خانم بتول غلامیان دانشجوی کارشناسی ارشد

جلسه دفاع خانم  بتول غلامیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت تحت عنوان« بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت وارتباط آن با افسردگی،اضطراب واسترس در دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر شهرکرد در سال ۱۳۹۵ » به راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی ومشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده در تاریخ دوشنبه ۱۷/۷/۹۶ در دفتر گروه برگزار گردید.

چکیده:

اینترنت وفناوری اطلاعات در زندگی امروزه ضروری واجتناب ناپذیر است.اما بر خلاف کاربردهای مثبت آن ،رفتارهای افراطی وعوارض زیان آور،به ویژه اعتیاد به اینترنت در نوجوانان توجه محققان را به خود جلب کرده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب ،استرس وافسردگی در دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر شهرکرد انجام شد.

روش تحقیق:این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۵ بر روی ۴۱۷ نفر از دانش آموزان دختر وپسر مدارس متوسطه دوره اول شهر شهرکرد که به روش طبقه ای وتصادفی سیستماتیک انتخاب شده بودند،انجام شد. در این مطالعه برای جمع آوری داده ها  از پرسش نامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک وپرسش نامه استاندارد یانگ برای بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت واز پرسش نامهDASS-21برای بررسی اضطراب ،استرس وافسردگی در دانش آموزان استفاده شد.داده ها پس از جمع آوری ،توسط نرم افزار SPSSنسخه ۲۰ با آزمونهای آماری مرتبط در سطح معنی داری  ۰۵/۰≥αتجزیه وتحلیل گردید.

یافته ها:از نظر شیوع اعتیاد به اینترنت، ۵/۶۹%دانش آموزان کاربر معمولی و۶/۲۷%اعتیاد به اینترنت خفیف و۹/۲%اعتیاد به اینترنت شدید داشتند.یافته ها نشان داد که میانگین نمره اضطراب ،افسردگی واسترس در دانش آموزان معتاد به اینترنت به طور معنی داری از کاربران عادی بیشتر بودP<0/001)) وهمچنین با افزایش سن وپایه تحصیلی نمره اعتیاد به اینترنت افزایش می یابد.

نتیجه گیری:با توجه به شیوع اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان وارتباط معنی دار آن با اضطراب ،افسردگی واسترس ،برنامه ریزی برای اقدامات مداخله ای وآموزش استفاده صحیح از اینترنت در راستای پیشگیری از آسیب ناشی از استفاده افراطی از اینترنت در نوجوانان که بسیار با این فناوری سروکار دارند ضروری به نظر می رسد.

واژه های کلیدی:اعتیاد به اینترنت،دانش آموز،اضطراب ،استرس،افسردگی